TECRÜBE ŞARTI İÇİN GEREKEN BELGELER

Gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin üç yıllık tecrübe koşulunu sağladıklarını göstermek için lisans belgesi alınması aşamasında aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

    * Herhangi bir şirkette sigortalı olarak çalışmak suretiyle değerleme uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş ise:

    *Çalışılan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
    *Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı,
    *SSK işe giriş bildirgesi formu,
    *Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
    *Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örneği.


    * Herhangi bir şirketin ortağı olarak değerleme uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş ise:

   *Ortaklık ilişkisini ve ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
    *Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge),
    *Vergi levhası,
    *Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
    *Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örneği ve şirket tarafından değerleme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura örnekleri.


    * Değerleme uzmanlığı faaliyeti şahıs şirketi bir vergi mükellefi olarak getirilmiş ise:

    *Değerleme hizmeti verilen şirketlerle yapılan sözleşmeler,
    *Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge),
    *Vergi levhası,
    *Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
    *Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örneği ve şahıs şirketi olarak değerleme hizmeti karşılığında düzenlenen serbest meslek makbuzu örnekleri.


    * Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılmış ise:

    *Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge veya personel görev tanımlarıyla belirlenmiş olduğunu gösterir belgeler,
    *Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin birim amirinin yazısı,
    *Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı hizmet çizelgesi veya belgesi,
    *Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
    *Aday tarafından hazırlanan üç farklı yıldan en az üç adet değerleme raporu ve/veya değer tespit raporu ve/veya bilirkişi raporları.


    * Bankalarda değerleme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;

    *Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerleme yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev tanımını gösterir yazı,
    *Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı,
    *Sigorta belgesi veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi,
    *Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
    *Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örnekleri.


    * Üniversitelerde öğretim üyeliğinde ise:

    *Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı için belirlenen ana konu başlıklarından “Gayrimenkul Değerleme Esasları”, “Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar” ve “Temel Finans Matematiği” konularından birinden, bir üniversite bünyesinde en az 6 dönem ders verildiğinin belgelenmesi,
    *Lisans belgesi başvurusu sırasında asgari yardımcı doçent düzeyinde olunması,
    *Üniversitede görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi.
    *Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da çalıştığı kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler.


    * Gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

Konut değerleme uzmanlığında bir senelik tecrübe şartını belgelemek üzere aynı belgeler aranmakta olup, konut değerleme uzmanlarının üç yerine iki adet değerleme raporu örneği iletmesi yeterlidir.