KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV KONULARI

Konut değerleme uzmanlığı sınav konuları, konut değerlemesi ve finans matematiği ile mesleki mevzuat, etik kurallar ve ilgili vergi mevzuatından oluşmaktadır.

Sınavların alt konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir:

    * Konut Değerlemesi ve Finans Matematiği

          *Konut Değerleme İlkeleri: Değerlemeye ilişkin temel kavramlar, değerin türleri ve kapsamı, değeri etkileyen faktörler, değerlemenin kapsamı, mülk ve değerleme, belli başlı değer tanımları,
          *Genel Yapı Bilgisi: Konutta yapıların sınıflarını tespit etme, temel taşıyıcı sistemlere göre yapıları sınıflandırma, konutta kullanılan iç ve dış mekan temel yapı malzemeleri, binalar inşaa edilirken yapılan en yaygın uygulama ve imalat hataları, proje okuma,
          *Konut Piyasası: Konut piyasası ile ilgili kavramlar, piyasa türleri, piyasada veri toplama ve analiz, konut piyasası talep analizinde önemli faktörler, para ve sermaye piyasalarının rolü ve gayrimenkul piyasaları ile etkileşimi, risk kavramı
          *Değerleme Süreci: Değerleme sürecinin tanımlanması, verilerin toplanması ve mülkün tanımlanması, veri analizi, değer göstergelerinin uzlaştırılması, raporlama
          *Maliyet Analizi: Konut arazisinin değerlemesi, maliyet yaklaşımı, bina maliyeti ve amortismanı,
          *Satışların Karşılaştırılması Analizi: Satışların karşılaştırması yaklaşımı, düzeltme yöntemi, düzeltme türleri (yüzdesel ve parasal düzeltme),
          *Gelir Kapitalizasyonu Analizi: Temel kavramlar, gelir kapitalizasyonu yaklaşımı, değer etkileri ve değerleme ilkeleri ile ilişkiler, değerlendirilecek haklar, gelir kapitalizasyonu yöntemleri, uzun vadeli kira analizi, gelir ve gider tahminlerinin geliştirilmesi, direkt kapitalizasyon, getiri kapitalizasyonu (gelir çarpanları),
          *Değer Göstergelerinde Uzlaşma: Temel kavramlar, yaklaşımları gözden geçirme, değerleme yöntemiyle ilişkisi, konu mülkün pazarıyla ilişkisi, uzlaşma kriterleri, son değer tahmini,
          *Kısmi Hakların Değerlemesi: Mülke ilişkin haklar, özelleşmiş kısmi mülkiyet, mülkiyeti etkileyen yasal kurumlar, konut değerlemelerinde özel sorunlar, kiralanan konutların değerlemesi
          *Konut Finansmanı: Finansman kaynakları, konut finansman sistemleri, konut finansmanında kamunun rolü ve müdahale yolları, türk gayrimenkul finansman piyasasının yapısı, kullanılan yöntemler ve kurumlar,
          *İpotek Kredileri: İpoteğin tanımı ve gelişimi, ipotek düzenleyen taraflar ve düzenleme süreci, ipoteğe yatırımın taşıdığı riskler, ipotek sigortası, ipotek kredisi türleri, ipoteğe dayalı menkul kıymetler,
          *Konut Piyasasına İlişkin Son Gelişmeler
          *Uluslararası Değerleme Standartları: Genel değerleme kavram ve ilkeleri, davranış kuralları, mülkiyet türleri, pazar değeri esaslı değerleme (Uluslararası Değerleme Standartları 1), değerlemenin raporlanması (Uluslararası Değerleme Standartları 3), borç verme amacına yönelik değerleme (Uluslararası Değerleme Uygulamaları 2),
          *Değerleme Matematiği ve İstatistiği: Paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları, değerlemede kullanılan istatistiki kavramlar
          *Nakit Akım Analizleri: Nakit akım projeksiyonu, iskonto oranının hesaplanması, iskonto edilmiş nakit akımları analizi.


    * Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı

          *Değerlemenin Hukuki Boyutu: Hukuki Kavramlar, Yasal Haklar Ve Sorumluluklar, Sermaye Piyasası Kanunu Ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlgili Tebliğleri, Zorunlu Deprem Sigortası –DASK,
          *Konut Finansmanı Yasası ve İlgili Mevzuat: Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlgili Tebliğleri, İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Finansal Kiralama Kanunu, Toplu Konut Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Harçlar Kanunu, 193 Sayılı Kanun
          *İmar Mevzuatı: Genel Hükümler, İmar Planları ile ilgili Esaslar, İfraz ve Tevhid İşleri, Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar, İmar Affı, Yapı Ruhsatı ve İskanı, Plan Tanımları ve Türleri, Plan Notu, Plan Raporu ve Yorumlanması (İmar Uygulamaları), Planlamada Yasal Dayanaklar, Planlamanın Değerlemeye Etkileri
          *İskan Kanunu ve İlgili Mevzuat: İskan, İskan Kanunu, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Ruhsat İlişkileri, Mecburiyetler, Tasfiye ve İstihkak Mazbataları, Muafiyetler,
          *Belediye Kanunu’nun İlgili Hükümleri
          *Tapu Kanunu’nun İlgili Hükümleri: Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Tapu Sicil Müdürlüğünde Tutulan Siciller, Aleniyet Prensibi, Sicilden Bilgi ve Belge Alınması, Tapu İşlemleri, Temsil
          *Kat Mülkiyeti Kanunu: Genel Hükümler, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kavramı ve Prensipleri, Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması, Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları, Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Yükümlülükleri, Kat Mülkiyetinin İyi İşlemesi İçin Alınan Tedbirler, Ana Gayrimenkulün Yönetimi, Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi, Devre Mülk Hakkı, Devre Tatil Kavramı ve Devre Mülk Hakkı ile Farkları, Ortak Yerler ve Tesislerin Üzerindeki Haklar ve Borçlar, Medeni Kanun, Mülkiyet Hakkının Unsurları, Mülkiyet Hakkının Şümulü, Müşterek Mülkiyet, İştirak Halinde Mülkiyet, Gayrimenkul Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması, Kaybedilmesi, Gayrimenkul Mülkiyetinin Hükümleri, İrtifak (Geçiş) Hakkı, İntifa (Tam Yararlanma) Hakkı, Sükna (Oturma) Hakkı, Üst Hakkı, Şufa (Ön Alım) Hakkı, Diğer Haklar, Gayrimenkulün Tanım ve Kapsamı, Bir Başkasının Arsasında Bulunan Kaynak Üzerindeki Hak, Gayrimenkul Mükellefiyeti, Gayrimenkul Rehni, İpotek, İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi, Gayrimenkul Karşılık Gösterilerek Senet İhracı, Rehinli Tahvil İhracı, Ayni Haklar
          *Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat,
          *Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat,
          *Yapı Denetimi Hakkında Kanun,
          *Çevre Kanunu’nun İlgili Hükümleri,
          *Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
          *Vakıflar ve İlgili Mevzuat,
          *Sigorta Mevzuatının İlgili Hükümleri,
          *Etik Kurallar,
          *Temel Vergi Kavramları,
          *Konut Alım ve Satımlarında KDV Uygulaması,
          *Konut Kiralamasından Elde Edilen Gelirler,
          *Emlak Vergisi,
          *Veraset ve İntikal Vergisi,
          *Vergi Usul Kanununda Yer alan Gayrimenkullerle İlgili Değerleme Hükümleri
          *Yabancıların Türkiye’de Mülk Edinimi ve Yasal Mevzuat