GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV KONULARI

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınav konuları, gayrimenkul değerleme esasları, mesleki mevzuat ve etik kurallar, inşaat ve gayrimenkul muhasebesi, temel finans matematiği ve ilgili vergi mevzuatından oluşmaktadır.

Sınavların alt konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir:

 • Gayrimenkul Değerleme Esasları
  • Gayrimenkul ve Proje Değerlemeleri: Değerlemeye ilişkin ekonomik kavramlar, değer tanımları ve türleri, değeri etkileyen faktörler, temel yapı malzemeleri, yeni yapı malzemelerinin izlenmesi ve global inşaat maliyetleri, teknik alt yapı ve fiziksel özellikleri saptama, yapıların sınıflarını tespit etme,
  • Değerleme Süreci: Sorunun tanımı, veri toplama ve data analizi, en yüksek ve en iyi fayda analizi, arazi yerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sınırlı ve belirli değerleme, deprem bölgeleri, plan, harita ve tapuların analizi,
  • Değerleme Yöntemleri: Maliyet yaklaşımı, emsal karşılaştırması, gelir kapitalizasyonu, değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması,
  • Konut Değerlemesi: Yeniden İnşa Etme (İkame) Maliyeti Yaklaşımı, Piyasa Değeri Yaklaşımı. Nakit Akışı (Gelir) Yaklaşımı, Gayrimenkulün Nihai Değerinin Tespiti, Kanaat Oluşturma,
  • Ticari Gayrimenkulün Değerlemesi: Net faaliyet geliri, getiri oranının seçimi, kapitalizasyon oranı,
  • Kiralanan Gayrimenkullerin Değerlemesi,
  • Gayrimenkul Piyasası ve Analizi: Veri analizi, analiz teknikleri, para ve sermaye piyasalarının rolü ve gayrimenkul piyasaları ile etkileşimi, piyasa araştırma teknikleri, gayrimenkul piyasasının özellikleri.
  • Gayrimenkul Finansmanı: Finansman kaynakları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul finansman sistemleri, konut finansmanında kamunun rolü ve müdahale yolları, türk gayrimenkul finansman piyasasının yapısı, kullanılan yöntemler ve kurumlar,
  • İpotek Kredileri: İpoteğin tanımı ve gelişimi, ipotek düzenleyen taraflar ve düzenleme süreci, ipoteğe yatırımın taşıdığı riskler, ipotek sigortası, ipotek kredisi türleri, ipoteğe dayalı menkul kıymetler,
  • Değerleme Standartları ve Raporlama: Değerleme standartları ve ilkeleri, değerleme raporu, raporlama standartları ve uygulamaları.
 • Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar
  • Değerlemenin Hukuki Boyutu, Hukuki Kavramlar, Yasal Haklar ve Sorumluluklar, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlgili Tebliğleri, İmar Kanunu, İmar Kanunu ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, Kıyı Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Köy Kanunu, İmar Affı Kanunu, İskan Kanunu, Gecekondu Kanunu, Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Belediye Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvelik Bölgeleri Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Endüstri Bölgeleri Kanunu, Vakıflar Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu, Toplu Konut Kanunu, Mera Kanunu, Orman Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Çevre Kanunu, Meslek İlkeleri ve Etik Kurallar.
 • İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
  • İnşaat Muhasebesi ve Uygulamaları İle İlgili Temel Kavramlar,
  • Gider Çeşitleri Ve Mali Tablolarda Görünme Biçimleri,
  • Enflasyonist Koşullarda Mali Tablolar.
 • Temel Finans Matematiği
  • Değerleme Matematiği ve İstatistiği: Temel istatistiki kavramlar, paranın zaman değeri ve faiz hesaplamaları, değerlemede kullanılan istatistiki kavramlar,
  • Değerleme Teknikleri ve Uygulama Alanları,
  • Tekniklerin Duyarlılık Analizleri,
  • Basit Mühendislik Hesapları,
  • Yatırım Projeleri ve İç Verim Oranı,
  • Nakit Akım Analizleri: Nakit akım projeksiyonu, iskonto oranının hesaplanması, iskonto edilmiş nakit akımları analizi,
  • Çarpan Analizi,
  • Risk Analizi Ve Riskten Korunma Teknikleri,
  • Finansal Kaldıraç.
 • İlgili Vergi Mevzuatı
  • Temel Kavramlar,
  • Genel Hükümler,
  • Gayrimenkul Alım Satım ve İnşa Kazancı,
  • Gayrimenkullerle İlgili Vergi Avantajları: Yatırım indirimi, yeniden değerleme, maliyet bedeli artırımı, yenileme fonu, teşvikli yatırımlarla ilgili avantajlar, gayrimenkul satış kazancının vergiden istisna olması,
  • KDV Uygulaması,
  • Harçlar,
  • Gayrimenkul Kiralamasından Elde Edilen Gelirler,
  • Emlak Vergisi,
  • Veraset ve İntikal Vergisi,
  • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Vergilendirme,
  • Vergi Usul Kanununda Yer Alan Gayrimenkullerle İlgili Değerleme Hükümleri,
  • Yabancıların Durumu.